Ferralla d’Obra

Tipus de Ferralla

Acer corrugat
És un tipus d'acer laminat en calent que presenta relleus per facilitar l'adherència amb el formigó. És molt dúctil de forma que es pot tallar i doblegar fàcilment.
Armadura cèrcol ("zuncho")
Formada per barres corrugades, malla electrosoldada d'acer o conjunt de barres i/o malla d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, en l'excavació, a l'encofrat o anellades a elements de formigó existents. També poden anar soldades a perfils laminats d'acer.
Malla electrosoldada
S'obté de la combinació de barres corrugades de diversos diàmetres i longituds creuats entre si perpendicularment i mantenint una separació equidistant. Els punts de contacte de les barres estan units mitjançant soldadura elèctrica.
Vol trobar el producte que més consum al millor preu? 
En posem en contacte amb vostè i l'assessorem en allò que necessita